Privacyverklaring

Algemeen
Yoga-Ajna gevestigd aan het Raadhuisplein 30, 5683 EA te Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Yoga-Ajna neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op, bij voorkeur per e-mail: jet@yoga-ajna.nl

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Derden
Yoga-Ajna zal zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk of daartoe op grond van de wet verplicht is. Yoga-Ajna is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met je persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Yoga-Ajna bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Yoga-Ajna zal je gegevens, op verzoek, verwijderen als er geen lessen meer worden genoten bij Yoga-Ajna.

Verwerking van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van het inschrijfformulier laat je je persoonsgegevens bij Yoga-Ajna achter. Daarin geef je je blessure’s aan; vaak van tijdelijke aard. Dit ter kennisgeving aan Yoga-Ajna ivm het veilig kunnen geven van de yogalessen

Doeleinden verwerking
Yoga-Ajna verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

  • Je per app of mail te kunnen benaderen indien er veranderingen zijn in het lesrooster
  • Veiligheid van de yogi ivm blessures
  • Versturen van nieuwsbrieven

Geautomatiseerde besluitvorming
Yoga-Ajna neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yoga-Ajna) tussen zit.

Cookies en passieve tracking
Yoga-Ajna maakt geen gebruik van functionele, analytische en tracking cookies.

Nieuwsbrief
Op dit moment verstuurt Yoga-Ajna alleen een nieuwsbrief aan haar yogi’s om hen op de hoogte te brengen van de laatste relevante ontwikkelingen. De nieuwsbrief wordt door Yoga-Ajna zelf gemaakt.

Social media
Via mijn website kun je geen social media benaderen, zoals Facebook.

Wijzigingen
Yoga-Ajna behoudt zich het recht voor de privacyverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. De meest actuele versie vind je op mijn website. Ik adviseer je regelmatig op deze webpagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga-Ajna en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

jet@yoga-ajna.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Yoga-Ajna wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.